Wycena Auta – System Eurotax – Rzeczoznawca Samochodowy

Wycena Auta – System Eurotax –  Rzeczoznawca Samochodowy

 

 Ubezpieczalnie na polskim rynku robią, co chcą:odszkodowanie

Wycena Auta – System Eurotax –  Rzeczoznawca Samochodowy
– zaniżają wysokość naprawy auta,
– wartość auta przy szkodach całkowitych
– wysokość odszkodowania za uszkodzenie ciała i rozstaj zdrowia

Z badań wynika, że co tylko jedna osoba na 10 odwołuje się od decyzji ubezpieczalni, a 1/20 skutecznie walczy o swoje prawa. Pewnie niewielu z Was wie, że oprócz odszkodowania związanego z kosztami naprawy auta należy się Wam również odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu jak i odszkodowanie za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, zadośćuczynienie za doznane cierpienie, poniesione straty finansowe.

Wycena Auta – System Eurotax –  Rzeczoznawca Samochodowy

 

WYLICZ SWOJĄ SZKODĘ >>> NACIŚNIJ <<<

 

1.NALICZANIE RZECZYWISTYCH KOSZTÓW NAPRAWY AUTA

 


1) PODATEK VAT MUSI ZOSTAĆ NALICZONY


Zgodnie z wyrokiem SN- uchwała z 15.11.2001, III CZP 68/01, odszkodowanie za szkodę poniesioną w wyniku uszkodzenia pojazdu mechanicznego, należącego do poszkodowanego nie będącego podatnikiem podatku VAT, ustalone według cen części i usług koniecznych do wykonania naprawy pojazdu, obejmuje mieszczący się w tych cenach podatek VAT.


2) PRZYSŁUGUJĄ ORGINALNE CZĘŚCI

Prawo jak i orzecznictwo sądów mówi jednoznacznie: istnieje obowiązek przywrócenia stanu czyli wymienienie części uszkodzonych na nowe i oryginalne wg art. 5 KC, art. 363§1 i art. 354 §1 KC UBEZPIECZALNIA nie może narzucać zamiany uszkodzonych elementów na nieoryginalne przez uwzględnianie amortyzacji , a tym samym licząc koszt części zamiennych po cenach części nieoryginalnych:

" potrącanie amortyzacji części może naruszać zasadę pełnego odszkodowania takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy (sygn. III CZP 91/05) oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

" Stosowanie przy szacowaniu szkody wartości części zamiennych o porównywalnej jakości narusza zasadę pełnego odszkodowania takie stanowisko zajął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

Często ubezpieczalnie zabezpieczają się przed uwzględniam części oryginalnych, mówiąc, że wartość pojazdu wzrośnie lub, że wypłacą odszkodowanie z uwzględnieniem części oryginalnych tylko wówczas jak poszkodowany przedstawi rachunki za części. W oby przypadkach dochodzi do przekroczenia prawa, ponieważ wymiana części uszkodzonych, ale oryginalnych na nowe i oryginalne nie wpływa na wartość auta.
Od poszkodowanego zależy czy samochód będzie naprawiane przez:
– ASO
– na podstawie kosztorysu
– na podstawie rachunków

We wszystkich wymienionych wyżej przypadkach przy sporządzaniu kosztów naprawy należy brać ceny części oryginalnych. Poszkodowanemu należy się odszkodowanie za uszkodzenie auta i tylko od niego zależy czy naprawi auto czy nie art. 363 kc

Wycena Auta – System Eurotax –  Rzeczoznawca Samochodowy

 

WYLICZ SWOJĄ SZKODĘ >>> NACIŚNIJ <<<

 

4) CENY ZA USŁUGĘ LAKIEROWANIA I BLACHARKI MAJĄ BYĆ CENAMI ŚREDNIMI


Ubezpieczalnie często zaniżają ceny robocizny, malowania – mają być ceny średnie, dłużnik musi współpracować z wierzycielem (poszkodowany z ubezpieczalnia), dlatego przyjmuje się kompromis w wyniku, którego ceny naprawy (robocizny) są uśrednione.
Najskuteczniejszą drogą do zmuszenia ubezpieczalni do wypłacenia należnego odszkodowania jest sporządzenie kosztorysu naprawy auta przez niezależnego rzeczoznawcę  (rewelacyjnie jak to będzie biegły sądowy), koszt takiej opinii wynosi około 200-300zł, ale warto bo w większości przypadków rzetelny kosztorys jest o 100% wyższy od tego sporządzonego przez ubezpieczalnie (zamiast 2500 jest 5000). Możemy to zrobić za Ciebie.


2. UTRATA WARTOŚCI POJAZDUauto-zastepcze1

 

Wycena Auta – System Eurotax –  Rzeczoznawca Samochodowy

Samochód powypadkowy ma, bowiem na rynku mniejszą wartość niż taki sam, ale bezwypadkowy. Niby oczywiste, ale rzadko zdarza się, że ktoś występuje do ubezpieczalni z takim roszczeniem. A cały wic polega właśnie na tym, że z roszczeniem o wypłatę odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu trzeba samemu wystąpić! Nie zdarzyło mi się w mojej praktyce ani razu żeby którykolwiek z ubezpieczycieli dobrowolnie z własnej woli wypłacił taką należność.

Jeśli nie wiesz jakiej kwoty zażądać – zleć wykonanie opinii w przedmiocie utraty wartości handlowej uprawnionemu rzeczoznawcy – najlepiej PZM. Koszty takiej opinii zwykle wynoszą około200-300 zł. Następnie zgłoś na piśmie żądanie wypłaty odszkodowania z tego tytułu ubezpieczycielowi. Jeśli nie masz ochoty inwestować w prywatną opinię – zgłoś po prostu żądanie wypłaty jakiejś rozsądnej kwoty po wcześniejszej analizie cen np. na allegro,gratka.

Wycena Auta – System Eurotax –  Rzeczoznawca Samochodowy

 

WYLICZ SWOJĄ SZKODĘ >>> NACIŚNIJ <<<


3. Odszkodowania – ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Przy wypadkach komunikacyjnych prawie zawszę są osoby poszkodowane.Za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, za doznaną krzywdę należy się odszkodowanie. W tym przypadku ubezpieczalnie zaniżają odszkodowania, ale robią to w sposób drastyczny -zamiast 20.000 wypłacają około 5.000tyś. , zamiast 100.000 wypłacają około 15.000. Każdy pojazd, który ma OC jest ubezpieczony na 1,500.000 euro, dlatego odszkodowania z tytułu OC sprawcy są tak wysokie. Jest jedna podstawowa zasada, należy iść do lekarza i opowiedzieć mu o wszystkich cierpieniach fizycznych i psychicznych (wszystkie bóle, dyskomforty, skurcze, problemy z zasypianiem,strach przed jazdą autem). Przy szkodach rzeczowych można samemu wywalczyć odszkodowanie, niestety przy szkodach osobistych to już jest wielkie wyzwanie, dlatego sprawa powinna przejść przez kancelarie, wówczas mamy pewność,że otrzymamy należną wysokość roszczenia.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne- to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu.

Ubezpieczeniem tym objęci są wszyscy, którzy posiadają pojazd mechaniczny, czyli samochód osobowy, ciężarowy, motorower, ciągnik rolniczy lub inny pojazd podlegający rejestracji. Dla objętego tym obowiązkiem najważniejsze jest, iż ubezpieczenie to chroni go przed skutkami materialnymi spowodowanych przez siebie wypadków. Dlatego też każdy kto w wyniku wypadku został poszkodowany, może żądać odszkodowania z ubezpieczenia OC.

Nazwa tego ubezpieczenia wskazuje, ze posiadacz jest nim chroniony wtedy, gdy porusza się po drogach. Jednakże w ubezpieczeniu OC przez ruch pojazdu rozumie się także:
• wsiadanie i wysiadanie,
• załadunek i wyładunek,
• krótkotrwały postój na trasie,
• garażowanie.
Tak więc nie tylko same poruszanie się pojazdu objęte jest ochroną. Również i w innych sytuacjach pojazd może stwarzać zagrożenie. Ze względu na tak szerokie działanie ubezpieczenia OC i fakt, że pełni ono funkcję ochronną w stosunku do wszystkich uczestników ruchu drogowego, ustawodawca nadał mu charakter obowiązkowy.

Wycena Auta – System Eurotax –  Rzeczoznawca Samochodowy


Odszkodowania – szkody osobowe
W związku ze szkodami na osobie wyróżnia się sytuacje:
• gdy w następstwie wypadku poszkodowany doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
• gdy w następstwie wypadku poszkodowany zmarł.

Rodzaje świadczeń, należnych z tytułu szkód osobowych:
• Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu uszkodzenia ciała
• Jednorazowe odszkodowanie
• Renta z tytułu zwiększonych potrzeb
• Renta z tytułu utraconego dochodu
• Renta odszkodowawcza dla członków rodziny


Zadośćuczynienie

indeks
Jest to bardzo specyficzny rodzaj odszkodowania o charakterze całościowym, którego zadaniem jest złagodzenie poczucia krzywdy i cierpień fizycznych, będących następstwem wypadku. Zasadnicza różnica pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem polega na tym, iż odszkodowanie ma za zadanie naprawienie szkód wymiernych i materialnych a zadośćuczynienie szkód niewymiernych. Szkoda niematerialna w przypadku uszkodzenia ciała jest to po prostu ból, cierpienie, fakt, że ktoś przebywał przez 6 tygodni w gipsie, albo ma amputowaną rękę, jest niepełnosprawny fizycznie i to odbija się na jego psychice. O zadośćuczynienie może wystąpić każdy, kto w następstwie jakiegokolwiek wypadku właśnie dozna krzywdy moralnej i cierpień fizycznych i psychicznych. Roszczenie tego typu znajduje szerokie uzasadnienie w przepisie art. 445 §1 k.c. w związku z art. 444 k.c. odszkodowanie w formie zadośćuczynienia realizowane jest przez wypłatę kwoty pieniężnej. Proces określania kwoty zadośćuczynienia nie może być oparty na sztywnych schematach. Musi uwzględniać przesłanki indywidualne, a nawet subiektywne bezpośrednio związane z osobą konkretnego poszkodowanego. Dlatego ocena całościowa doznanych krzywd musi opierać się na uwzględnieniu przeróżnych czynników. Do nich należy określenie trwałego uszczerbku na zdrowiu, okresu leczenia, indywidualnego natężenia cierpień związanych z przebiegiem leczenia, okresu rehabilitacji. Nie pomijane są również takie czynniki, jak wiek, płeć poszkodowanego, zadów, możliwości realizacji zawodowej po wypadku oraz sytuacja bytowa poszkodowanego. Zadośćuczynienie ze względu na funkcję kompensacyjną ma być odczuwalną wartością, tzn. że jeżeli ktoś otrzyma zadośćuczynienie musi być przekonany, ze jego krzywda została zrekompensowana. Zadośćuczynienie jest świadczeniem wypłacanym poszkodowanemu przez sprawce szkody bądź ubezpieczalni tylko za życia, bo w przypadku śmierci poszkodowanego nie ma mowy o zadośćuczynieniu.

Jednorazowe odszkodowanie

W przepisie art. 444 §1 k.c. ustalono, że poszkodowany ma prawo żądać pokrycia kosztów leczenia. To najbardziej podstawowy rodzaj świadczenia, występuje praktycznie u każdego, kto dozna obrażeń ciała. Do zakresu pojęciowego "koszty leczenia" zaliczamy:
koszty zakupów leków
koszty związane z dodatkowym odżywianiem w okresie leczenia i rehabilitacji
koszty pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych
koszty konsultacji u wybitnych specjalistów
koszty środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych
koszty związane z dodatkową opieką podczas leczenia
koszty poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez
koszty związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu
koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu.

Przy kosztach leczenia bardzo ważne jest to, że poszkodowany ma prawo zażądać ich pokrycia z góry. Oznacza to, że ten kto ulegnie wypadkowi i ma świadomość tego, że przy leczeniu doznanych obrażeń nie obejdzie się bez dodatkowych kosztów, może zwrócić się do sprawcy szkody o wyłożenie potrzebnej kwoty z góry. Wystarczy tylko, że uprawdopodobni wystąpienie tych kosztów, poprzez przedłożenie rachunków czy zaświadczeń.

 

WYLICZ SWOJĄ SZKODĘ >>> NACIŚNIJ <<<


Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

 

Jej umocowanie prawne znajduje się w przepisie art. 444 §2 k.c., stanowiącym, iż poszkodowany, u którego nastąpiło w wyniku wypadku zwiększenie potrzeb, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. W tym zakresie mieszczą się więc wszystkie działania zmierzające do poprawy lub zachowania stanu zdrowia, takie jak: zabiegi rehabilitacyjne, przyjmowanie niezbędnych leków, stała odnawialność sprzętu ortopedycznego itp. Renty na zwiększone potrzeby może także domagać się poszkodowany, który w następstwie wypadku wymaga opieki. Tak określone potrzeby mogą występować np. przez krótki czas, bezpośrednio po wypadku. Podstawą do przyznania renty jest opinia lekarska, opisująca stan zdrowia poszkodowanego i jednocześnie ustalająca zakres przedmiotowy potrzeb. Opinia musi być szczegółowa i możliwie precyzyjna. Opinia powinna również zawierać określenie ewentualnych nieodwracalności następstw powypadkowych, powodujących wystąpienie zwiększonych potrzeb. W praktyce przyjęte jest, iż renta wypłacana jest co miesiąc. Miesięczna kwota renty musi pokrywać w pełni zwiększone potrzeby, jakie występują u poszkodowanego w ciągu miesiąca. Osoba poszkodowana dochodzi renty od osoby obciążonej obowiązkiem odszkodowawczym. Jest to sprawca, który zgodnie z przepisem art. 415 k.c., ponosi odpowiedzialność cywilną. Jeśli jednak sprawca posiadał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która obejmuje zdarzenie powodujące szkodę, poszkodowany może dochodzić roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Renta z tytułu utraconego dochodu.

Prawo cywilne w art. 361 §1 i 2 k.c. ustala zasadę pełnego odszkodowania. Sprawca szkody odpowiada za wszystkie jej normalne następstwa i w tych ramach zobowiązany jest do pokrycia poniesionych strat i utraconych korzyści. Przez utracone korzyści trzeba rozumieć te wszystkie korzyści, jakie otrzymałby lub osiągnąłby poszkodowany, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Do kategorii utraconych korzyści zaliczamy przede wszystkim utracone dochody. Z roszczeniem o pokrycie utraconych dochodów mogą wystąpić poszkodowani, którzy w następstwie wypadku doznali obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia uniemożliwiającego lub ograniczającego wykonywanie pracy zarobkowej. Powyższy rodzaj renty określany jest mianem renty wyrównawczej lub uzupełniającej, a jej zadaniem jest pokrycie strat w dochodzie, jakie ponosi poszkodowany po wypadku. Aby roszczenie o rentę było zasadne musza zostać spełnione dwie przesłanki. Po pierwsze musi zostać stwierdzone, że poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej, po drugie utrata musi generować po jego stronie zmniejszenie dochodów. Sprawca szkody będzie świadczył rentę tylko do tej części utraconego dochodu, jaka jest następstwem obrażeń powypadkowych. Pozostałą część strat będzie pokrywał sam poszkodowany, który albo podejmie pracę, albo musi liczyć się ze zmniejszeniem dochodów. Przy stwierdzeniu całkowitej niezdolności do pracy zawodowej sprawcę szkody obciąża obowiązek płacenia renty do pełnej wysokości dochodu, jaki mógłby osiągnąć poszkodowany. Jeśli utrata zdolności do pracy ma charakter czasowy to sprawca wypłaca rentę tylko przez czas stwierdzonej niezdolności. Jeśli natomiast stwierdzona jest trwała niezdolność do pracy poszkodowanego, sprawca musi liczyć się z obowiązkiem wypłacenia renty dożywotnio, tj. tak długo jak będzie żył poszkodowany. Przy ustalaniu wysokości renty stosuje się generalną zasadę porównania dochodu sprzed wypadku z dochodem po wypadku. Ustala się zatem, jaki dochód poszkodowany uzyskiwałby, gdyby nie wypadek. Przy ustalaniu wysokości renty z tytułu utraconego dochodu trzeba pamiętać o tym, że ma ono wyrównać poniesioną stratę i nie może w żadnym przypadku stanowić źródła nieuzasadnionego zwiększania dochodu osobistego.

Renta odszkodowawcza dla członków rodziny

Przepisy kodeksu cywilnego przewidują możliwość otrzymania renty o charakterze odszkodowawczym przez inną osobę niż poszkodowany. Jeśli w następstwie wypadku rodzącego odpowiedzialność cywilną wystąpi skutek w postaci śmierci osoby poszkodowanej pewne roszczenia przechodzą na członków jego rodziny. Roszczenie o rentę odszkodowawczą zgodnie z przepisem art. 446 §2 k.c. przysługuje tym, względem których ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny. Powołany przepis wiąże obowiązek płatności renty z obowiązkiem alimentacyjnym. Prawo do renty obligatoryjnie przysługuje dzieciom zmarłego, małżonkowi i krewnym w linii prostej. Uprawnienie fakultatywne przysługuje dalszym krewnym i innym osobom, względem których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny. Renta odszkodowawcza należy się w każdym przypadku dzieciom zmarłego niesamodzielnym materialnie ale również i małżonkowi który nie pracował bądź pracował zawodowo, a zachodzi duża dysproporcja między zarobkami i śmierć współmałżonka spowodowała obniżenie poziomu życia. Uprawnienia z tytułu renty odszkodowawczej przysługują także rodzicom zmarłego. Renta odszkodowawcza należy się także dzieciom, którym zamarła matka nie pracowała zawodowo, ale partycypowała w utrzymaniu gospodarstwa domowego poprzez wkład pracy własnej, który w dużej mierz był skierowany na wychowanie dzieci. Okres płatności renty uzależniony jest od tego, jak długotrwały obowiązek alimentacyjny ciążył na zmarłym poszkodowanym. Dzieciom renta przysługuje do czasu usamodzielnienia się, z tym że jako granicę końcową przyjmuje się z reguły 24 rok życia, tj. wiek, w którym każda osoba, bez względu na okoliczności powinna chociażby w części być zdolna utrzymać się sama. Wysokość renty zróżnicowana jest w zależności od faktu, komu ta renta ma być przyznana i jaka jest sytuacja materialna, uzasadniająca roszczenie.

Wycena Auta – System Eurotax –  Rzeczoznawca Samochodowy

JEŻELI ULEGŁEŚ WYPADKOWI W CIĄGU OSTATNICH 20 LAT, BĘDĄC, KIEROWCĄ, PIESZYM, ROWERZYSTĄ, W PRACY, W GOSPODARSTWIE DOMOWYM, DOZNAŁEŚ USZCZERBKU NA ZDROWIU LUB UZYSKAŁEŚ JUŻ ODSZKODOWANIE I NIE ZADOWALA CIĘ JEGO WYSOKOŚĆ >>> Naciśnij <<<

Dodaj komentarz