Pomagaj ludziom którzy nie wiedzą.

Pomagaj swoim najbliższym lub osobom które tego potrzebują.

Praca ma charakter Pomagania ludziom.

 

 Na tej stronie znajduję się materiał znany tylko nie licznym  w Polsce. Jeśli chcesz pomóc i za jednym razem zarobić na tej Wiedzy, przeczytaj ten materiał.

Naszym zdaniem nie ma „nieszczęśliwych wypadków”. Zawsze jest ktoś, kto musi zapłacić
poszkodowanemu za straty majątkowe i moralne.

 

PRZYJMUJEMY WSZELKIEGO RODZAJU SPRAWY ZWIĄZANE Z DOZNANYMI
SZKODAMI OSOBOWYMI CZY MAJĄTKOWYMI

 

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy takie jak:

indeks

1.Odszkodowanie za śmierć

1. Jeżeli na skutek wypadku śmierć poniosła bliska Tobie osoba, masz prawo ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
2. Roszczenia należne bliskim osób zmarłych w wypadku oparte są o przepisy kodeksu cywilnego i zależne od sytuacji
osób bliskich zmarłego oraz relacji emocjonalnej oraz finansowej tych osób ze zmarłym.

3. Zwrot kosztów pochówku

– Bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się przede wszystkim o zwrot kosztów pochówku. Podstawa tego roszczenia to
Art. 446.§1. kodeksu cywilnego: „Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć
poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je
poniósł”.

4. Stosowne odszkodowanie

Bliscy osoby zmarłej na skutek wypadku nie z własnej winy mogą również ubiegać się od sprawcy lub jego
ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji finansowej po śmierci bliskiej osoby – stosowne
odszkodowanie. Roszczenie stosownego odszkodowania oparte jest o art. 446.§ 3. kodeksu cywilnego: „Sąd może
ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci
nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej”. O stosowne odszkodowanie może ubiegać się rodzina
zmarłego (żona, dzieci) jeżeli nastąpiło odczuwalne pogorszenie sytuacji finansowej i życiowej po śmierci osoby.
Stosowne odszkodowanie jest roszczeniem jednorazowym. O stosowne odszkodowanie może również ubiegać się
dalsza rodzina (np. babcia, dziadek) jeżeli tylko będzie możliwe udowodnienie pogorszenia jej sytuacji materialnej
(np. zmarły wnuk wspierał finansowo swoją babcię, mieszkał z nią w tym samym mieszkaniu, płacił czynsz,
rachunki).

5. Renta po śmierci bliskiej osoby

– Śmierć jedynego żywiciela rodziny powoduje poważne trudności finansowe i życiowe. W takiej sytuacji bliscy –
małżonek (małżonka), dzieci zmarłego, bardzo często pozostają bez środków do życia. W przypadku gdy zmarły nie
był sprawcą wypadku, rodzina może ubiegać się o rentę, na podstawie art. 446. § 2. kodeksu cywilnego: § 2.
„Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do
naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i
majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty
mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z
okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego”.
Renta jest świadczeniem okresowym (możliwa jest kapitalizacja renty, nie jest jednak korzystna dla
poszkodowanych), przyznawanym co miesiąc osobie uprawnionej. Do renty mają prawo dzieci zmarłego, które
kontynuują naukę oraz małżonek osoby zmarłej. Wysokość renty jest zależna od dochodów miesięcznych jakie były
wnoszone przez zmarłego do gospodarstwa domowego (od wysokości w jakiej wspierał finansowo osobę
poszkodowaną).
Śmierć człowieka na skutek zawinionego działania innej osoby jest podstawą do uzyskania odszkodowania
dla członków rodziny.

Reprezentujemy rodziny, które utraciły bliskich w wyniku:

· wypadków komunikacyjnych
· wypadków przy pracy
· błędów lekarskich
Wiemy jak ogromnym przeżyciem jest strata bliskiej osoby. Naszym celem jest zabezpieczenie finansowe
rodziny ofiary poprzez uzyskanie odszkodowania i renty. Zapewniamy również zadośćuczynienie za
przeżyte cierpienia.
go (od wysokości w jakiej wspierał finansowo osobę poszkodowaną).

Wypadki w rolnictwie

Nasi adwokaci skutecznie reprezentują poszkodowanych w wypadkach rolniczych. Jeżeli doznałeś szkody
w czasie pracy w rolnictwie zgłoś się do nas i skonsultuj sprawę!

2. Odszkodowanie z OC rolników

1. Zgodnie z prawem rolnicy

(podobnie jak kierowcy pojazdów) są zobligowani do wykupienia
obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadanego gospodarstwa rolnego.
Ubezpieczenie pokrywa wszelkie szkody powstałe na terenie gospodarstwa rolnego, wyrządzone przez
rolnika, osobę pozostającą w gospodarstwie domowym lub pracowników gospodarstwa. Odszkodowanie
wypłacane są w szczególności za uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierć oraz uszkodzenie lub
zniszczenie mienia. Ubezpieczeniem objęte są także maszyny i pojazdy wolnobieżne należące do rolnika, a
także szkody wyrządzone przez pracowników w związku z ruchem pojazdów będących własnością
rolnika.

2. Ubezpieczenie budynków rolniczych

Rolnicy zobligowani są również do wykupienia ubezpieczenia budynków rolniczych. Jeżeli na skutek
zdarzeń losowych doszło do zniszczenia ubezpieczonych budynków rolnik ma prawo żądać
odszkodowania. Ubezpieczeniem objęte są szkody spowodowane przez: ogień, huragan, powódź lub
podtopienie, deszcz nawalny, grad lub śmieg, uderzenie pioruna, eksplozję, obsunięcia ziemi, tąpnięcia,
lawiny lub uderzenia statku powietrznego. Jeżeli doznałeś szkody na mieniu na skutek powyższych
zdarzeń, skonsultuj z nami sprawę.

3. Wypadek w rolnictwie

Do wypadków w rolnictwie dochodzi bardzo często, a ich powodami są głównie nieuwaga i brak należytej
ostrożności. Pracownicy doznają najczęściej urazów dłoni (obcięcie palce, dłoni, złamania) na skutek
napraw pojazdów podczas ich pracy. Często dochodzi do wypadków śmiertelnych. Wypadkom w
rolnictwie ulegają również dzieci pozostające w gospodarstwie, które często pomagają rodzicom w
pracach polowych lub wręcz prowadzą pojazdy bez uprawnień.

4. Najczęstsze wypadki w rolnictwie:

· wypadki z udziałem maszyn rolniczych (potrącenia przez traktory czy kombajny, ucięcia dłoni, rąk,
kalectwo);
· zatrucia środkami chemicznymi czy pestycydami;
· poparzenia;
· urazy spowodowane podnoszeniem ciężarów o niedopuszczonej normie;
· poślizgnięcia i potknięcia.
Jeżeli uległeś wypadkowi w rolnictwie i doznałeś obrażeń skontaktuj się z nami. Bezpłatnie
przeanalizujemy Twoją sprawę!

3. Potrącenie pieszego

1. Masz prawo do odszkodowania

jeżeli zostałeś potrącony przez pojazd! Pomożemy Ci uzyskać
odszkodowanie za straty fizyczne i materialne.

2. Odszkodowanie powypadkowe

za potrącenie pieszego wypłacane jest z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy
wypadku. Jeżeli zostałeś potrącony przez samochód, motocykl, do wypadku nie doszło z Twojej winy wówczas masz
prawo wystąpić o należne odszkodowania.

3. Do potrącenia pieszego

może dojść w różnych okolicznościach. W przypadku bezspornego przebiegu wypadku i
uznaniu pieszego poszkodowanym, istnieje możliwość uzyskania pełnego odszkodowania. Jeżeli jednak wypadek
spowodowany został wtargnięciem pieszego na jezdnię, potrącenie na czerwonym świetle lub też nieświadome
wtargnięcie pod wpływem alkoholu – wówczas odszkodowanie nie będzie przyznane lub też zostanie odpowiednio
pomniejszone o przyczynienie do powstania szkody.

4. Odszkodowanie za potrącenie gdy sprawca wypadku zbiegł

Jeżeli zostałeś potrącony przez samochód, którego sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został zlokalizowany
przez policję również masz prawo do odszkodowania. W takiej sytuacji roszczenia zostają skierowane do

5. Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

, który jest zobowiązany do pokrywania szkód spowodowanych przez
nieubezpieczonych lub niezlokalizowanych kierowców. Przeczytaj więcej o roszczeniach skierowanych do UFG w
sekcji „Odszkodowania z UFG”.

6. Obrażenia doznawane na skutek potrąceń

Piesi, którzy zostali potrąceni przez pojazdy mechaniczne doznają najczęściej bardzo dotkliwych obrażeń. Pieszy w
odróżnieniu od kierowcy pojazdu pozbawiony jest ochrony zewnętrznej, nie posiada kasku czy nie jest zapięty w
pasy, które zamortyzują uderzenie. Brak minimalnej ochrony powoduje, iż na skutek uderzenia doznają często
skomplikowanych złamań, wstrząsów i uszkodzeń mózgu, otarć. Powodem potrącenia może być nawet śmierć lub
inwalidztwo.

7. Ze względu na dotkliwy charakter obrażeń

doznanych w potrąceniach przez pieszych, dokładamy wszelkich starań
w celu uzyskania sprawiedliwych odszkodowań i zwrotu kosztów za wypadek.

8. Zapoznaj się z przysługującymi Ci roszczeniami:

– koszty leczenia po wypadku
– utracone dochody oraz przystosowanie do nowego zawodu
– zadośćuczynienie (odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu)
– renta po wypadku drogowym
– zniszczone rzeczy osobiste

4. Wypadek drogowy

1. Zapoznaj się z naszą ofertą i uzyskaj należne odszkodowania:

· Odszkodowanie dla pasażera

Jeżeli jesteś pasażerem pojazdu, który uległ wypadkowi, masz prawo do odszkodowania. Przeczytaj jakie
roszczenia przysługują pasażerom pojazdów. O odszkodowanie możesz ubiegać się również gdy jesteś
pasażerem pojazdu sprawcy wypadku.

· Odszkodowania dla kierowcy

Jeżeli jesteś kierowcą pojazdu poszkodowanego w wypadku masz prawo do odszkodowania za doznane
szkody fizyczne, psychiczne i materialne. Odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy OC pojazdu sprawcy
wypadku. Zapoznaj się z naszą ofertą dochodzenia odszkodowań po wypadku.

· Odszkodowanie dla rowerzysty

Uległeś wypadkowi jako rowerzysta? Zostałeś potrącony przez pojazd? Jeżeli doznałeś szkód nie z własnej
winy masz prawo do odszkodowania po potrąceniu. Odszkodowanie zostanie wypłacone z polisy
ubezpieczeniowej pojazdu sprawcy wypadku.

· Odszkodowanie dla motocyklisty

Jeżeli doznałeś szkody na skutek wypadku motocyklowego nie z własnej winy masz prawo do
odszkodowania. Roszczenia o jakie możesz się ubiegać obejmują również zwrot kosztów naprawy
motocykla, koszty leczenia czy zadośćuczynienie po wypadku motocyklowym.

· Potrącenie pieszego

Do potrąceń pieszych dochodzi najczęściej na pasach lub sygnalizacji świetlnej. Jeżeli uległeś potrąceniu nie
z własnej winy możesz ubiegać się o zadośćuczynienie po wypadku. Zapoznaj się z roszczeniami do jakich
masz prawo po potrąceniu.

· Wypadki w komunikacji miejskiej

Wypadki w środkach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, taxi) oraz autokarach dochodzi coraz
częściej. Pasażerowie środków komunikacji zbiorowej zawsze mogą liczyć na odszkodowanie, jeżeli sprawca
wypadku jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdu (OC).

· Odszkodowanie za śmierć

Osoby bliskie zmarłego w wypadku mogą ubiegać się o świadczenia od sprawcy wypadku lub od jego
ubezpieczyciela. Roszczenia zależne są od sytuacji osoby bliskiej – doznanego przez nią uszczerbku
psychicznego, sytuacji życiowej oraz finansowej po śmierci bliskiej osoby.

· Odszkodowanie z UFG

Miałeś wypadek z nieubezpieczonym lub niezidentyfikowanym kierowcą? Roszczenia z tytułu wypadków
drogowych spowodowanych przez niezidentyfikowane pojazdy i nieubezpieczonych kierowców
realizowane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Pomożemy Ci uzyskać należne
odszkodowania!

· Odszkodowanie z Auto Casco

Uszkodziłeś pojazd w kolizji lub wypadku? Jeżeli posiadasz polisę Auto Casco (AC) możesz liczyć na naszą
pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Nasze Biuro podejmuje się również dochodzenia odszkodowań jeżeli
ubezpieczyciel odmawia wypłaty zgłoszonych roszczeń. Dochodzimy odszkodowań na drodze sądowej i
przedsądowej.

· Odszkodowania za samochód

Poszkodowani mogą uzyskać odszkodowanie na naprawę samochodu z polisy OC pojazdu sprawcy
wypadku. Jeżeli Twój samochód uległ szkodzie całkowitej masz również prawo do odszkodowania. Jeżeli
masz problem ze szkodą całkowitą, wyceną lub kalkulacją naprawy – napisz do nas lub zadzwoń. Pomożemy
Ci uzyskać pełne odszkodowanie za uszkodzony samochód!

5. Błąd medyczny

1. Błąd lekarski oznacza błąd w sztuce albo zaniedbanie ze strony lekarza lub personelu medycznego, który skutkuje
utratą zdrowia lub życia.
2. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu oferujemy pomoc w sprawach kierowanych przeciwko:
· zakładom opieki zdrowotnej
· lekarzom prowadzącym praktykę indywidualną
· lekarzom stomatologom
3. Skutecznie uzyskamy odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.
Poślizgnięcie i upadek
4. W przypadku gdy właściciel zaniedbał obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
chodnika położonego wzdłuż jego nieruchomości, w efekcie czego doszło do upadku i uszkodzenia ciała, wówczas
poszkodowanemu należy się odszkodowanie.
5. Reprezentujemy osoby poszkodowane na skutek zaniedbania obowiązku oczyszczenia chodników przez gminy lub
osoby fizyczne. Skutecznie uzyskamy odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.

6. Wypadek przy pracy

1. Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące urazy lub śmierć, które
nastąpiło w związku z pracą.
2. Poszkodowanym w wypadkach przy pracy oferujemy szeroki zakres pomocy prawnej – od dochodzenia w ich
imieniu odszkodowania po ochronę przed nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę. Skutecznie uzyskamy
odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę z OC pracodawcy, a także świadczenie z ZUS.
3. Choroba zawodowa
Choroba zawodowa to choroba wywołana działaniem szkodliwych dla zdrowia czynników występująca w miejscu
pracy, takich jak:
· hałas
· nieodpowiednie oświetlenie
· zapylenie
· promieniowanie
· związki chemiczne
4. Prowadzimy sprawy osób, które cierpią na choroby zawodowe w wyniku zaniedbań pracodawców.
5. Skutecznie uzyskujemy odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę.
UPŁYW CZASU
6. Jeśli miałeś wypadek lub doznałeś innej szkody wiele lat temu, skontaktuj się z nami – jeszcze nic
straconego.
7. Wprawdzie każda sprawa ulega kiedyś przedawnieniu, ale po weryfikacji Twojej sprawy
odpowiemy, czy jest jeszcze szansa uzyskania należnych Ci pieniędzy.
8. SPRAWY RZEKOMO ZAKOŃCZONE
Konkurencyjne firmy, którym klienci powierzyli prowadzenie swoich spraw, po uzyskaniu pierwszej
niewielkiej wypłaty zapewniają poszkodowanych, że więcej uzyskać się nie da.
Skontaktuj się z nami – sprawdzimy to, a jeżeli odwołanie będzie zasadne, poprowadzimy Twoją sprawę
do uzyskania satysfakcjonującego odszkodowania.

7. Odszkodowania za niesłuszne aresztowanie – pozbawienie wolności

 

Zobacz także artykuły:

Te Pieniądze są do odzyskania, Poliso lokaty i Frankowicze.

 

Dopłacimy Pieniądze do twoje jego kosztorysu samochodowego.

 

 

 

Kontakt

Jeśli chcesz pomagać i znasz takie osoby o których czytałeś wyżej, zapraszamy do podjęcia współpracy lub rozszerzenia działalności,  wypełnij formularz kontaktowy, po otrzymaniu formularza oddrazu oddzwonimy :

napisz1

Dodaj komentarz