Polityka prywatności

Regulamin Bezpieczeństwa Danych

Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryn WWW, e-letterów i innych form przekazu wykorzystujących drogę elektroniczną, a należących do Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski
1.2. Użytkownik korzystający z witryn internetowych Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski , a w szczególności zapisując się na e-lettery akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
1. Definicje
2.1. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów (produktów), usług lub wizerunku Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski
2.2. Usługa – wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski , a w szczególności dostęp do serwisów informacyjnych znajdujących się na należących do Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski witrynach WWW, plików, for i grup dyskusyjnych, formularzy zamówień i subskrypcji e-letterów, stron transakcyjnych, a także świadczenia innych usług.
2.3. Użytkownik – każda osoba, która zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usług.
2.4. Bazą zarządza Firma : Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski
Przedsiębiorca: Korneliusz Zagórski
Wpis wykreślony Nie rozpoczął działalności Przeniesiony niezgodnie z ustawą NIP: 5922231549 , REGON: 221785369
2.5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, pozwalający na świadczenie Usług, w tym także zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet lub pocztę elektroniczną.
2.6. Sesja – okres, jaki Użytkownik spędza na stronie WWW. Dzięki możliwości przechowywania indywidualnych zmiennych Użytkownika, pozwala dokładnie go zidentyfikować i posłużyć przykładowo, jako podstawa systemu uprawnień dostępu w obrębie danej witryny, czy zapamiętywać preferencje Użytkownika.
1. Rodzaje i zakres Usług Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski świadczy następujące Usługi:
3.1. Usługi informacyjne polegające na udostępnianiu treści zawartych na należących do Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski witrynach WWW oraz w e-letterach przesyłanych pocztą elektroniczną. Dobór prezentowanych treści odbywa się poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL na indywidualne zapytania Użytkownika lub przez wybranie przez Użytkownika odpowiedniej tematyki e-lettera spośród e-letterów oferowanych przez Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski
3.2. Usługi promocyjne polegające na wysyłaniu drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski
3.3. Badanie opinii polegające na przeprowadzaniu anonimowych ankiet tematycznych wśród Użytkowników.
3.4. Usługi szkoleniowe.
3.5. Zamawianie produktów i usług Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski w sklepie internetowym lub na witrynach WWW zawierających odpowiednie formularze zamówieniowe.
1. Warunki świadczenia Usług
4.1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Zalecamy przeglądarki: Mozilla Firefox lub Chrome. Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze stosowania innych niż wymienione przeglądarek.
4.2. Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski zastrzega sobie prawo świadczenia Usług wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez Użytkownika. Korzystanie z witryn WWW należących do Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski , traktowane jest jako akceptacja warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie. Akceptacja taka ma charakter jednorazowy i obowiązuje, aż do zakończenia Sesji przez Użytkownika. W przypadku zarejestrowania aktywnej akceptacji Regulaminu przez konkretnego Użytkownika (przy wypełnianiu formularza zamówienia) będzie ona obowiązywać, aż do jej aktywnego odwołania przez tego Użytkownika.
4.3. Usługobiorca, będący osobą fizyczną, może korzystać z Usługi anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że ze względu na właściwość Usługi niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych i konieczność podania danych osobowych wynika ze sposobu zamówienia i realizacji konkretnej Usługi. W przypadku korzystania z Usługi niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski powiadomi Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
1. Zawarcie i rozwiązanie umowy
5.1. Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi.
5.2. Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem witryn WWW należących do Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski , w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.
5.3. Każdy może i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
5.4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionej Usługi bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi stanowią inaczej.
1. Postępowanie reklamacyjne
Postępowanie reklamacyjne będzie rozpatrywane przez Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski każdorazowo indywidualnie przy uwzględnieniu zasad prawa cywilnego i ogólnych reguł w tym zakresie
1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
7.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług jest Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski (dalej także: Administrator Danych). Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski , jako Administratora Danych, oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację w Serwisie Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski , jak również złożenie zamówienia, co w konsekwencji powoduje brak możliwości jego realizacji przez Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski . Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.
7.2. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia SITARZ przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w pkt 7.1. niniejszego Regulaminu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
1. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej
Treści udostępniane w ramach świadczenia Usługi chronione są prawem własności intelektualnej, a w szczególności prawami autorskimi. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w tym zakresie. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody autora jest zabronione. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
1. Polityka prywatności
9.1. Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski , jako podmiot świadczący Usługi i Administrator Danych, w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Użytkowników. Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski zachowuje szczególną dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.
9.2. Ze wskazanych w pkt 9.1. względów Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników. Z tych właśnie względów korzystanie w pełni z Usług wymaga rejestracji oraz w następstwie pomyślnego przejścia procedury rejestracyjnej i utworzenia profilu Użytkownika, a także każdorazowego logowania do odpowiednich serwisów Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski
9.3. Dane, o których mowa powyżej chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie, znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Transmisja informacji o danych osobowych odbywa się w protokole SSL (Secure Socket Layer v3). Metoda ta polega na kodowaniu i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką klienta a serwerem. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną witryną – stosującą protokół SSL – wysyłany jest do użytkownika komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz pojawia się symbol kłódki (w zależności od przeglądarki w różnym miejscu – może to być w prawej części paska stanu lub na pasku nawigacji). Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości (pozwalają one na sprawdzenie uprawnień serwerów i użytkowników). Certyfikaty wydają firmy badające i potwierdzające zastosowanie bezpiecznych rozwiązań na stronie WWW.
9.4. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski należy kierować drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:
9.5. Rejestracja Użytkowników i gromadzenie danych osobowych: W celu uzyskania skorzystania z pełni z Usług, w wielu przypadkach wymagane jest dokonanie przez Użytkowników rejestracji z wykorzystaniem przygotowanych specjalnie w tym celu formularzy rejestracyjnych lub rejestracji za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski . W obu przypadkach zakres przekazywanych danych jest ten sam, a przekazane dane chronione są w tym samym szerokim zakresie i z taką samą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ze wskazanych wyżej względów, w formularzu rejestracyjnym (przedstawicielowi SITARZ) należy podać następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, adres/siedzibę oraz opcjonalnie numer telefonu, stanowisko a w przypadku chęci otrzymania faktury również Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Login i hasło niezbędne do logowania zarejestrowanego Użytkownika, w zależności od zakresu świadczonych Usług są przydzielane Użytkownikom automatycznie lub wybierane przez Użytkownika podczas rejestracji. Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski umożliwia zmianę adresu e-mail, hasła, danych teleadresowych w każdym momencie. Rejestracja Użytkownika przebiega z uwzględnieniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności w pkt 7.2. Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski wyraźnie informuje Użytkowników o Administratorze Danych i celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, o znanych Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych, a także o dobrowolności podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
9.6. Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania: drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:
9.7. Udzielenie Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub formularzu subskrypcji, a w szczególnych przypadkach również przez potwierdzenie poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail.
Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, Administrator Danych ma prawo do przetwarzania udostępnionych mu przez Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski , jako Administratora Danych i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Przez cele marketingowe rozumie się możliwość przesyłanie reklam i linków sponsorowanych, przekazywanie danych na podstawie stosownej umowy partnerom współpracującym, telemarketing.
Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych przez Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski , jako Administratora Danych może dotyczyć również przesyłania Użytkownikowi informacji handlowej (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i/lub w postaci sms na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego.
9.8. Dane osobowe są przekazywane Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski przez Użytkowników co do zasady dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie w procesie rejestracji wymaganych danych określonych w poszczególnych regulaminach świadczenia usług droga elektroniczną przez Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski uniemożliwia Rejestrację, złożenie zamówienia i w konsekwencji korzystanie z części usług świadczonych przez Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski oraz uniemożliwiać może rozpatrzenie reklamacji.
Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski 
9.9. Każdy, kto przekaże Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski zapewnia możliwość wykluczenia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umów o świadczenie Usług przez Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski . Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski może odmówić jednak wykluczenia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski z tytułu świadczenia na jego rzecz niektórych Usług określonych, jako płatne lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
9.10. Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest, jako wydzielona baza danych, w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych współpracowników Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski zajmująca się administracją bazy.
9.11. „Cookies” Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski stosuje mechanizm plików „cookies”, które zapisywane są przez serwer Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu rozpoznawanie Użytkownika przy ponownym korzystaniu z Usług SITARZ. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator Danych stosuje mechanizm plików „cookies” w celach:
1. zapamiętania informacji o użytkowniku;
2. umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i rozwoju oferty;
⦁ statystycznych;
9.12. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Usług przez danego użytkownika.
9.13. Informacje zawarte w „logach dostępowych”
Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski zbiera dane dotyczące korzystania z oferowanych przez nią Usług, w tym informacje dotyczące adresów IP Użytkowników na podstawie analizy „logów dostępowych”. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach statystycznych i związanych administrowaniem serwerów portali Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski . Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest obowiązana do udzielania informacji o w/w danych, w tym o numerach IP komputera zamieszczonych w „logach dostępowych” na właściwe żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez te organy postępowań.
9.14. Odnośniki do innych stron internetowych Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski umieszcza na stronach swoich portali odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski .
9.15. Informacje w dziennikach. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji lub innego klienta, serwery Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski automatycznie rejestrują pewne informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z Usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.
9.16. Komunikacja Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski z Użytkownikami Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać swoje Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski .
9.17. Treści Niepożądane Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski zachowuje szczególną staranność w zakresie bieżącego monitorowania i usuwania ze swoich portali wszelkich treści, które są sprzeczne z prawem polskim lub międzynarodowym, w szczególności nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej a także wszelkich przejawów przemocy lub pornografii, innych treści nagannych moralnie lub uważanych powszechnie za nieetyczne.
9.18. Zmiany Polityki prywatności Treść niniejszej Polityki prywatności może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron portali Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski . Treść niniejszej Polityki prywatności może ulec zmianie, w szczególności na skutek rozwoju technologii internetowych, zmian przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, a także na skutek ciągłego rozwoju portali i działalności Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski . O treści zmian Polityki prywatności każdy użytkownik zostanie powiadomiony przez Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski poprzez umieszczenie wiadomości o takiej zmianie na stronie portali Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski .
1. Postanowienia końcowe
10.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.
10.2. Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Mogą być one spowodowane zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami wprowadzanymi w zasadach korzystania z www Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski . Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na witrynach WWW należących do Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski .
10.3. Prawem właściwym dla stosunków prawnych powstałych w związku ze świadczeniem Usług jest prawo polskie.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego.
10.5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski i partnerów Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski . Znam swoje prawa co do treści udostępnionych danych i odwołanie mojej zgody na ich przetwarzanie
 

Polityka prywatności – Podsumowanie

Szanujemy Twoje dane osobowe!

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod niniejszym adresem akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Zmiany te nie wpływają na podstawowa zasadę:

Nigdy nie udostępniamy osobom trzecim danych użytkowników tego serwisu!

Zawsze masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy, dzięki działalności związanej z tym serwisem. Mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. nowości, promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy ebookow, publikacji tradycyjnych (książek), kursów i ofert specjalnych.

Polityka Cookies
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Bazą zarządza Firma : Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski
Przedsiębiorca: Korneliusz Zagórski
Wpis wykreślony Nie rozpoczął działalności Przeniesiony niezgodnie z ustawą NIP: 5922231549 , REGON: 221785369