Oświadczenie o sprawdzeniu Oferty Produktowej

Oświadczenie o sprawdzeniu Oferty Produktowej

1. Oświadczam, że wszystkie dane podane podczas składania niniejszego wniosku są prawdziwe.
2. Wyrażam zgodę na przesyłanie w formie e-maili lub SMS-ów informacji handlowych dotyczących usług i
produktów Banków na wskazany powyżej mój adres e-mailowy lub na wskazany powyżej mój numer
telefonu komórkowego. Zgoda obejmuje również przesyłanie informacji handlowych na zmienione i
przekazane przeze mnie Bankowi, adresy e-mailowe i numery telefonów komórkowych
Wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2014 r. poz.
243 z późn. zm.) na przedstawianie przez Firmę drogą telefoniczną informacji dotyczących ofert lub
promocji produktów i usług oferowanych przez Banki.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu produktów
lub usług Banków jeżeli umowa, o której zawarcie wystąpiłam/em nie została zawarta oraz po wygaśnięciu
umów łączących mnie z Bankami i innymi firmami finansowymi i ubezpieczeniowymi. A także wyrażam
zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów bankowych, pożyczkowych,
ubezpieczeniowych i m2m w celu zawarcia umowy
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przedstawienia mi obecnie jak i w
przyszłości ofert w zakresie produktów ubezpieczeniowych będących w ofercie Multiagenta. Zgoda moja
jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana jednak jest konieczna dla prawidłowego procesu
przetwarzania moich danych w powyższym celu.
5. Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie w formie e-maili lub sms-ów informacji handlowych dotyczących
produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez Firmę jako Multiagenta, na wskazany powyżej mój adres
e-mailowy lub na wskazany powyżej mój numer telefonu komórkowego. Zgoda obejmuje również
przesyłanie informacji handlowych na zmienione i przekazane przeze mnie Bankowi, adresy e-mailowe i
numery telefonów komórkowych.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank i BIK S.A. Zgodnie z art. 105a ust. 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, dotyczących mnie informacji, stanowiących tajemnicę bankową, po
wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z Umowy, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy
ryzyka kredytowego. Udzielona zgoda obejmuje również prawo do przetwarzania przez BIK S.A. informacji
stanowiących tajemnicę bankową dotyczącą wszystkich moich zobowiązań po ich wygaśnięciu oraz
zobowiązań wygasłych na dzień niniejszego oświadczenia wobec Banku, innych banków i instytucji
upoważnionych do udzielenia kredytów, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
Zgoda może być w każdym czasie odwołana.
7. Dane te są zbierane w celu wykonywania czynności z zakresu działalności finansowej oraz prowadzenia
marketingu. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do żądania ich Biuro Informacji
Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A i Związek Banków
Polskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 8 na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo
bankowe oraz inne banki na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe. Posiada Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Bank oraz ich poprawiania. Przekazanie danych
Bankowi następuje dobrowolnie.